Privacybeleid

Je wilt natuurlijk graag weten wat er met je gegevens gebeurt als je contact met mij opneemt. Ik bewaar en verwerk die gegevens. Hoe ik dat doe, wat het doel is van het gebruik en voor welke gegevens ik om toestemming moet vragen, lees je hier.

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Welke gegevens ik verzamel, waarom en hoe ik dat doe, wat het doel is van het gebruik en voor welke gegevens ik toestemming moet vragen, staat in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door
Maaike van Son/Soncoaching
Zuiderpark 38
1433 PS  Kudelstaart
0651 285 921
maaike@soncoaching.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch, via WhatsApp of sms of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachtraject.

Persoonsgegevens

Maaike van Son verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Coachcontract/offertes
 • Gespreksverslagen *
 • Inhoud van communicatie *
 • Foto’s van aantekeningen of werkvormen tijdens sessies *

  * maximaal 1 jaar na afronding coachtraject

Doeleinden

Maaike van Son verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Onderhouden van contact
 • Bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Bieden van maatwerk in het coachtraject
 • Goede en efficiënte dienstverlening
 • Verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Facturering
 • Nazorg
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van eventueel voorkomende geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht of ten behoeve van uitkeringsinstantie UWV. Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Verbetering van mijn diensten
 • Bescherming van mijn financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn IT-leveranciers, (online) softwareleveranciers, administratie- of boekhoudkantoor, samenwerkingspartners of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject of programma. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig

Maaike van Son neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar maaike@soncoaching.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Digitale gegevens, voor zover aanwezig, worden gedeletet. Papieren dossiers worden vernietigd middels een shredder. Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Maaike van Son
0651 285 921
maaike@soncoaching.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet uitkomt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 januari 2022.