Klachtenreglement

Maaike van Son/Soncoaching hanteert het klachtenreglement zoals opgesteld door haar beroepsvereniging NOBCO.

Een klacht?

Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen u als klager en mijzelf. Waar dat zonder tussenkomst van een formele commissie niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren is een zorgvuldige klachtenprocedure gewenst.

Voor klachten over onze dienstverlening hanteren wij de volgende procedure

U meldt schriftelijk (mail) of telefonisch uw klacht bij Maaike van Son. Aansluitend wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze wij uw klacht kunnen verhelpen.

Mochten we niet tot een vergelijk of oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht indienen bij onze beroepsvereniging NOBCO; deze zal de verdere afhandeling dan op zich nemen. De Klachtenprocedure NOBCO kunt u inzien en downloaden via de NOBCO site. www.nobco.nl

Klachtenprocedure NOBCO

Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen een bij NOBCO aangesloten beroepscoach. Uw klacht wordt dan – conform de klachtenprocedure en het klachtenreglement van NOBCO – behandeld door de Commissie Klachtbehandeling.

Klachten kunnen betrekking hebben op

  • Nalatig handelen bij uitvoering van een opdracht
  • Financiële geschillen voortvloeiend uit het coachingscontract

De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn:

  • Vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten en opdrachtgevers tegen bij de NOBCO aangesloten beroepscoaches binnen een redelijke termijn en op zorgvuldige wijze af te handelen;
  • Behoud en verbetering van de kwaliteit binnen de beroepsgroep door middel van een professionele klachtenbehandeling;
  • Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het zorgvuldig navolgen van de Ethische Gedragscode van de NOBCO door bij de NOBCO aangesloten coaches.